Algemene Voorwaarden Automotive Hueting

Nieuwe Havenweg 65A, 1216BN Hilversum

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Automotive Hueting, KvK 66969093, (hierna “Automotive Hueting”) en kopers of opdrachtgevers (hierna “Klanten”) met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

2. Deze algemene voorwaarden laten de wettelijke rechten van een klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (een consument-klant) uitdrukkelijk in stand.

3. Een aanbieding van Automotive Hueting is van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn (indien gesteld). De aanvaarding is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de klant is slechts geldig als deze door Automotive Hueting is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken van kracht, mits de auto of onderdelen onverkocht is/zijn gebleven.

4. De overeenkomst moet in het belang van beide partijen altijd schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd, maar ook mondelinge overeenkomsten zijn bindend.

5. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en heffingen worden te allen tijde doorberekend. Daarnaast mogen prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen worden doorberekend. De klant heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst en meer betreft dan 5%. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden. De klant mag bewijs van de verhoging vragen.

6. Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn van de auto kan de klant Automotive Hueting schriftelijk in gebreke stellen. Indien Automotive Hueting een maand na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft kunnen leveren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Gedurende deze maand heeft de klant geen recht op schadevergoeding en eveneens niet wanneer de klant de overeenkomst nadien zelf ontbindt. Wanneer Automotive Hueting de overeenkomst na deze maand zelf ontbindt of nog altijd niet levert, dan is zij wel verplicht om schadevergoeding te betalen, tenzij er sprake is van overmacht.

7. De klant heeft de bevoegdheid een koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Automotive Hueting in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De klant is gehouden om binnen één week na deze annulering Automotive Hueting alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto of onderdelen. Indien de klant binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Automotive Hueting het recht de klant schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de klant geen beroep meer doen op de annulering. De bevoegdheid tot annuleren vervalt zodra auto of onderdeel door Automotive Hueting aan de klant is geleverd.

8. De eigendom van een door Automotive Hueting verkochte auto of onderdeel, gaat pas over wanneer de klant alle facturen (inzake deze auto of andere opdrachten) geheel heeft voldaan.

9. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de klant gegeven opdracht komt pas tot stand nadat deze door Automotive Hueting is bevestigd.

10. De klant kan bij het verstrekken van een opdracht een prijsopgave vragen van de werkzaamheden, en de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de klant en Automotive Hueting heel expliciet een vaste prijs of termijn zijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient Automotive Hueting contact met de klant op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

11. De klant heeft het recht om de overeenkomst tot opdracht te beëindigen, onder schadeloosstelling van Automotive Hueting voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden of ingekochte onderdelen.

12. Indien de klant binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, mag Automotive Hueting een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

13. Automotive Hueting kan het retentierecht uitoefenen op een auto zolang de klant de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel heeft voldaan; of de kosten van eerdere door Automotive Hueting verrichte werkzaamheden niet of niet geheel zijn voldaan; of andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Automotive Hueting niet of niet geheel heeft voldaan. Automotive Hueting kan het retentierecht ook uitoefenen als een geschil aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, of bij de rechter. Automotive Hueting kan het retentierecht niet uitoefenen indien de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

14. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant of importeur wordt verstrekt, plus de wettelijke rechten. Op gebruikte auto’s verleent Automotive Hueting 3 maanden garantie, mits het aannemelijk is dat het tekortkomingen betreft die reeds bestonden op het moment van verkoop. Op opdrachten en de daarbij gebruikte materialen verleent Automotive Hueting een garantie van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de klant is gesteld, mits het aannemelijk is dat het tekortkomingen betreft die reeds bestonden op het moment van het weer ter beschikking stellen. Op los geleverde, gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

15. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Unie vallen niet onder de garantie op auto’s, tenzij klant aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.)

16. De aanspraken op de garantie vervallen indien: a. de klant niet zo snel mogelijk na het constateren van de gebreken Automotive Hueting daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte stelt; b. Automotive Hueting niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van Automotive Hueting werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Automotive Hueting verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de klant aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van Automotive Hueting geldt. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

17. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte opdracht. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Automotive Hueting aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering of ter beschikking stelling.

18. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen of anderszins laat wordt betaald, is Automotive Hueting gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf 1 maand na factuurdatum.

19. De persoonsgegevens van de klant worden door Automotive Hueting verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Automotive Hueting de klant een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

20. Een klant die klachten heeft over de aankoop of over de uitvoering van de opdracht, dient zich eerst tot Automotive Hueting te wenden. Wanneer dit na zes weken niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot de (indien van toepassing) door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie, of tot de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). De Geschillencommissie Voertuigen doet dan uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens haar eigen reglement, dat aan beide partijen vooraf aan het geschil, wordt toegestuurd. Dit reglement maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en de betreffende overeenkomst. Een consument-klant kan direct aan het einde van de zes weken schriftelijk te kennen geven aan Automotive Hueting de voorkeur te geven aan een gang naar de rechter.